RODO

Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 • Administrator Danych Osobowych.
  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka ZIMET SP. z o.o.  z siedzibą w Jadwisinie przy ul. Malinowej 1, 05-140 Jadwisin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie KRS 0000547677, numer NIP 7010472661, o kapitale zakładowym w całości opłaconym.Dane kontaktowe Administratora:Adres:Zimet Sp. z o.o., Malinowa 1, 05-140 JadwisinEmail:bok@zimet.sklep.pl
 • Inspektor Ochrony Danych.
  1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się w formie elektronicznej wysyłając wiadomość na adres email BOK@zimet.sklep.pl
 • Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
  1. Zimet przetwarza Twoje dane osobowe przede wszystkim w celach związanych z zawarciem, a następnie wykonywaniem, w tym rozpatrywaniem reklamacji, rozwiązaniem i rozliczeniem Umowy kupna sprzedaży oraz o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych, to jest w celach związanych ze świadczeniem przez Zimet na rzecz Akceptanta usług płatniczych objętych Umową. Powyższe obejmuje także przetwarzanie danych osobowych związanych z komunikacją pomiędzy Zimet, a Tobą w zakresie w jakim wiąże się to z celami o których mowa w zdaniu pierwszym.Zimet przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia1, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług płatniczych (Umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych), której stroną jesteś, a także do podjęcia działań na związanych z jej zawarciem – przed zawarciem Umowy.
  2. Zimet przetwarza Twoje dane osobowe związane ze świadczeniem usług płatniczych i zawarciem umowy kupna sprzedaży oraz o świadczenie usług płatniczych (Umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych) również w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Ciebie obowiązków związanych z Umową, w szczególności obowiązków związanych z zapłatą kwot należnych Zimet od Ciebie z tytułu wykonywania lub/i niewykonania albo nienależytego wykonywania Umowy.Zimet przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia1, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
  3. ZIMET przetwarza Twoje dane osobowe związane ze świadczeniem umowy kupna sprzedaży oraz usług płatniczych, z wyjątkiem tzw. danych wrażliwych2,3, w zakresie niezbędnym do zapobiegania oszustwom związanym z wykonywanymi usługami płatniczymi lub prowadzeniem systemu płatności oraz dochodzenia i wykrywania tego rodzaju oszustw przez właściwe organy.Zimet przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), d) i f) Rozporządzenia, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz jest niezbędne do ochrony interesów użytkowników usług płatniczych, a także jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez dostawców usług płatniczych.
  4. Zimet przetwarza Twoje dane osobowe związane z zawarciem i wykonywaniem Umowy oraz przyjmowaniem zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych w celach związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w szczególności w celu identyfikowania i oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, stosowania środków bezpieczeństwa obejmujących między innymi identyfikację klienta i weryfikację jego tożsamości.Zimet przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia w związku z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze jako instytucji pośredniczącej a obowiązanej w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
  5. Zimet przetwarza Twoje dane osobowe w celach informacyjnych, zwłaszcza marketingu usług własnych oraz usług oferowanych przez podmioty powiązane z Zimet. Powyższe obejmuje także przetwarzanie danych osobowych związanych z komunikacją pomiędzy Zimet a Tobą w zakresie w jakim wiąże się to z tymi celami informacyjnymi, w tym marketingowymi, o których mowa w zdaniu pierwszym.Zimet przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, to jest w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, a także może je przetwarzać na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia).
  6. Ponadto Zimet przetwarza Twoje dane osobowe w innych, prawem dopuszczalnych, celach bezpośrednio lub pośrednio związanych z celami o których mowa w ust. 1-4, w szczególności w celach archiwalnych i statystycznych, w celach związanych z audytami, kontrolą zarządczą, lub w celach związanych z doradztwem.Zimet przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, to jest w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora.
 • Kategorie danych osobowych które są przetwarzane.
  1. Zimet przetwarza przede wszystkim dane osobowe związaną z identyfikacją Twojej osoby oraz weryfikacją Twojej tożsamości, co obejmuje w szczególności imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), obywatelstwo, numer PESEL (lub daty urodzenia oraz Państwa urodzenia – w przypadku gdy nie nadano Ci numeru PESEL), serię i numer dokumentu stwierdzającego Twoją tożsamość, adres zamieszkania, nazwę (firmę) Twojej działalności gospodarczej, jej NIP oraz adres głównego miejsca wykonywania tej działalności gospodarczej.Ponadto Zimet przetwarza Twoje dane osobowe związane z wykonywaniem usług w tym płatniczych i przeciwdziałaniem naruszeniom przepisów prawa, obejmujące – poza danymi o których mowa w pierwszym akapicie – w szczególności następujące dane: Twój numer identyfikacyjny nadany przez ZImet w systemie, numery telefonów, adresy email, adresy korespondencyjne, numery rachunków płatniczych, w tym rachunków bankowych, adresy IP używane przez Ciebie i Twoich przedstawicieli.W celach związanych z komunikacją Zimet przede wszystkim przetwarza imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy zamieszkania, adresy działalności, adresy korespondencyjne oraz adresy email.
  2. Zimet przetwarza również Twoje dane finansowe, w tym związane z świadczeniem usług, obejmujące świadczenie danej usługi, Twoją sytuacją majątkową i finansową.
 • Informacje o kategoriach odbiorców danych.

Przed odbiorcę danych rozumiem się osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu Zimet ujawnia Twoje dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.

Przy czym organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców.

W związku z powyższym Zimet informuje o następujących kategoriach odbiorców:

a. inni dostawcy usług, w zakresie w jakim dane muszą być im przekazywane w związku ze świadczeniem usług, oraz w zakresie w jakim dane muszą być im przekazywane w celach o których mowa w punkcie III.3 i III.4, a także w innych przypadkach gdy podmioty te uprawnione są do uzyskania od Zimet informacji, w tym informacji zawierających dane osobowe; w szczególności obejmuje to banki i oddziały banków zagranicznych, instytucje kredytowe, instytucje pieniądza elektronicznego, instytucje płatnicze, operatorów kart kredytowych, płatniczych, wirtualnych;

 1. podmioty świadczące usługi prawne związane z działalnością Zimet;
 2. podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością Zimet,  w tym usługi hostingowe;
 3. podmioty świadczące usługi audytorskie i inne związane z kontrolowaniem działalności Zimet;
 4. biegli rewidenci badający dokumenty związane z działalnością Zimet;
 5. podmioty grupy kapitałowej w której jest Zimet;
 6. inne niż wskazane powyżej podmioty, które na podstawie przepisów prawa uprawnione są do uzyskiwania od Zimet informacji związanych z działalnością Zimet, które to informacje mogą obejmować Twoje dane osobowe, w tym w szczególności organy nadzorcze wobec Zimet.
 • Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  1. Zimet nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego (to jest Państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani do organizacji międzynarodowej.
 • Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu.
  1. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu o którym mowa w punkcie III.1, będę przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy, a po jej zakończeniu – przez okres wynikający z przepisów prawa.
  2. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu o którym mowa w punkcie III.2 będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy, a po jej zakończeniu – przez okres w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, to jest do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń.
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu o którym mowa w punkcie III.3 będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tych celów, w szczególności z uwzględnieniem terminów przedawnienia karalności takich przestępstw.
  4. Twoje dane osobowe  przetwarzane w celu o którym mowa w punkcie III.4 będą przetwarzane przez okres wynikający z powołanych tam przepisów prawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w szczególności informacje uzyskane w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym przeprowadzono transakcję z klientem, a informacje o transakcjach przeprowadzanych przez instytucje obowiązane oraz dokumenty dotyczące transakcji są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokonano ostatniego zapisu związanego z transakcją.
  5. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu o którym mowa w punkcie III.5 będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy – w przypadku gdy dane przetwarzane są w na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, ale nie dłużej niż do dnia wniesienia uzasadnionego sprzeciwu. Natomiast w przypadku gdy dane te będą przetwarzane również na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, dane te będą przetwarzane również po zakończeniu Umowy, przez okres wskazany w tej zgodzie przypadający po okresie obowiązywania umowy, ale nie dłużej niż do dnia cofnięcia zgody. 
  6. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu o którym mowa w punkcie III.6 będą przetwarzane przez okres właściwy dla celu pierwotnego w którym zostały zebrane. Jeśli jednak w ramach tego celu zebrano inne dane niż w wyniku realizacji celów o których mowa w punktach III.1-III.5, dane te będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz 10 lat od jej zakończenia, ale nie dłużej niż do dnia wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile będzie on uzasadniony.
 • Informacja dotycząca obligatoryjności lub fakultatywności podania danych osobowych.
  1. Podanie danych o których mowa w punkcie III.1 jest wymogiem umownym, a także ustawowym i jesteś zobowiązany do ich podania. Wobec czego w razie ich nie podania,Zimet nie zawrze z Tobą Umowy. Natomiast w przypadku gdy Umowa została zawarta z zastrzeżeniem uzupełnienia tych danych po jej zawarciu – w razie braku ich uzupełnienia Umowa zostanie rozwiązana.Podanie danych o których mowa w punkcie III.2 jest wymogiem umownym i jesteś zobowiązany do ich podania. Wobec czego w razie ich nie podania, Zimet nie zawrze z Tobą Umowy. Natomiast w przypadku gdy Umowa została zawarta z zastrzeżeniem uzupełnienia tych danych po jej zawarciu – w razie braku ich uzupełnienia Umowa zostanie rozwiązana.Podanie danych o których mowa w punkcie III.3 i III.4 jest wymogiem ustawowym i jesteś zobowiązany do ich podania. Wobec czego w razie ich nie podania,Zimet nie zawrze z Tobą Umowy, a jeśli Umowa została zawarta – to zostanie rozwiązana.Podanie danych o których mowa w punkcie III.5 jest dobrowolne, wobec czego możesz ich nie podać. Jednakże jeśli dane te przetwarzane są też w celach opisanych w punktach III.1-III.4, ich niepodanie wiąże się z konsekwencjami opisanymi powyżej.Jeśli w ramach celu o którym mowa w punkcie III.6 będziesz proszony o podanie innych danych osobowych, niż zebrane w celach o których mowa w punktach III.1-III.5, to ich podanie jest dobrowolne, wobec czego możesz ich nie podać.
 • Informacje o Twoich prawach.
  1. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Pierwsza kopia jest nieodpłatna. Za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
  2. Masz prawo do żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, w szczególności dlatego że zostały zebrane z błędami lub dlatego, że po zebraniu uległy zmianie. Powyższe prawo obejmuje również uzupełnienie brakujących danych.
  3. Masz prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że z prawa tego możesz korzystać w przypadkach określonych w Rozporządzeniu, to jest gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
   • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, w szczególności jeśli upłynął już okres w którym Administrator planował lub był obowiązany przetwarzać Twoje dane;
   • cofnąłeś zgodę (zgodnie z prawem o którym mowa w punkcie IX.7), na której opiera się przetwarzanie danych, o ile administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
   • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania (o którym mowa w punkcie IX.5) i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
   • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania (o którym mowa w punkcie IX.6);
   • jeśli Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   • jeśli Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

   Zimet może odmówić uwzględnienia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych o którym mowa powyżej, w przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  4. Masz prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, na warunkach określonych w Rozporządzeniu, to jest gdy:
   1. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   4. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania o którym mowa w punkcie IX.5. – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
  5. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – przetwarzaniu swoich danych opartemu na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) Rozporządzenia w tym profilowania na podstawie tych przepisów.W przypadku Administratora powyższe prawo do wniesienia sprzeciwu odnosi się do danych osobowych przetwarzanych w celach o których mowa w punktach III.2, III.3, III.5 i III.6.W przypadku wniesienia tego sprzeciwu, Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W szczególności dalsze przetwarzanie danych osobowych pomimo sprzeciwu, może wynikać z celów o których mowa w punkcie III.2 i III.3.
  6. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych zgodnie z art. 21 ust. 2 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby takiego marketingu bezpośredniego, w tym profilowania , w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.W przypadku wykonania tego prawa, Administratorowi nie wolno już przetwarzać Twoich danych do celów takiego marketingu bezpośredniego.
  7. Masz prawo do przenoszenia danych. W związku z tym masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś Administratorowi, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora.Prawo to przysługuje Ci jednak tylko w zakresie danych osobowych które przetwarzane są na podstawie Twojej zgody lub na podstawie Umowy (to jest w przypadkach o których mowa w punktach III.5 i III.1), oraz w zakresie danych których przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (przy czym zgodnie z punktem X. na razie Zimet nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany).Wykonując to prawo możesz również żądać, by Twoje dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
  8. Masz prawo do cofnięcia zgody o której mowa w punkcie III.5, w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.W przypadku cofnięcia zgody Administrator przestaje przetwarzać Twoje dane osobowe, które przetwarza wyłącznie na podstawie zgody. Jeśli Twoje dane osobowe przetwarzane są również na innej podstawie niż ta zgoda, Administrator może je nadal przetwarzać na tej innej podstawie – dopóki ona zachodzi.
  9. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a więc do jednego z organów ustanowionych przez poszczególne państwa członkowskie Unii, których zadaniem jest monitorowanie stosowania Rozporządzenia.Organem nadzorczym właściwym dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych / Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
  1. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 • Przetwarzanie danych w innym celu niż cel w którym zostały zebrane
  1. Z zastrzeżeniem punktu III.6, Zimet nie planuje dalej przetwarzać Twoich danych osobowym w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych [zwane w niniejszej informacji Rozporządzeniem]

2 Tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym [art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.]

3 Tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby [art. 9 ust. 1 Rozporządzenia.]