Gwarancja maszyn przemysłowych

Gwarancja maszyn przemysłowych

 Poniższa treść gwarancji obowiązuje od dnia publikacji do odwołania

 WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI MASZYN PRZEMYSŁOWYCH

 1. Firma Zimet Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością gwarantuje, że nowo sprzedane urządzenia, są wolne od wad materiałowych i wadliwego wykonania.
 2. Okres gwarancji na wymienione na fakturze towary wynosi 12 m-cy od daty sprzedaży w przypadku przedsiębiorcy, 24 miesiące w przypadku osoby fizycznej. Okres rękojmi na ww towar wynosi 12 m-cy od daty sprzedaży w przypadku przedsiębiorcy, 24 miesiące w przypadku osoby fizycznej.
 3. Zobowiązania w ramach niniejszej gwarancji obejmują bezpłatne naprawy urządzenia, dokonywane przez autoryzowany serwis.
 4. Naprawa w okresie gwarancyjnym powinna nastąpić w terminie 21 dni od daty pisemnego zgłoszenia usterki. Każda naprawa musi być udokumentowana protokołem naprawy, wystawionym przez serwis. Termin ten może ulec wydłużeniu do 28 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy.
 5. Gwarancja obejmuje jedynie odpowiedzialność za wady tkwiące w produkcie w momencie jego sprzedaży i w szczególności nie obejmuje:
  1. normalnego zużycia sprzętu.
  2. skutków fizycznych i chemicznych uszkodzeń elementów urządzenia, spowodowanych uderzeniami, wstrząsami lub działaniem agresywnych chemicznie substancji lub środowiska.
  3. wad, wynikłych z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub z przeciążenia urządzenia.
  4. uszkodzeń spowodowanych podczas dokonywania napraw przez osoby nieupoważnione lub też przez stosowanie części i materiałów eksploatacyjnych niezatwierdzonych przez producenta sprzętu.
  5. uszkodzeń spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi i konserwacji urządzenia, a także stosowaniem niewłaściwego oleju.
  6. uszkodzeń spowodowanych niedopełnieniem przez właściciela obowiązku niezwłocznego zgłoszenia usterki, która możliwa była do zauważenia przy zakupie towaru lub podczas jego późniejszego użytkowania.
  7. uszkodzeń spowodowanych działaniem siły wyższej, a także wahaniami napięcia zasilającego.
 6. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje:
  1. czynności takich jak: czyszczenie, konserwacja codzienna, do których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
  2. czynności regulacyjnych urządzenia, związanych z przestawieniem go na tryb wynikający ze specyfiki szytego materiału (np. zmiana grubości materiału, zmiany nici, igieł, wymiana stopek i oprzyrządowania).
  3. elementów eksploatacyjnych takich jak: płytki ściegowe, ząbki, stopki, oprzyrządowanie dodatkowe, noże i nożyczki obcinające nici, noże i nożyczki odkrawające materiał, chwytacze, osłony ochrony osobistej, taśmy ostrzące i ostrzałki ceramiczne, przewody elektryczne i parowe, grzałki, lampki kontrolne, pasy teflonowe, oraz ich wymiany.
  4. elektronicznych modułów sterujących uszkodzonych w wyniku niewłaściwego podłączenia oraz napięcia zasilającego urządzenie.
  5. uszkodzeń powstałych podczas transportu i nie zgłoszonych przewoźnikowi w momencie odbioru.
 7. Nie jest wadą ani uszkodzeniem czasowe pogorszenie jakości pracy urządzenia, wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów tj. nici, tkaniny itp.
 8. Do przyjęcia reklamacji i wykonania napraw gwarancyjnych urządzenia uprawniony jest punkt sprzedażowo-serwisowy oraz serwis centralny.
 9. Maszyna domowa zgodnie z instrukcją obsługi przeznaczona jest do eksploatacji w warunkach gospodarstwa domowego.
 10. Klientowi przysługuje prawo do wymiany produktu na nowy pod warunkami:
  1. w okresie gwarancji dokonano pięciu napraw tego samego elementu, a urządzenie będzie wykazywało wady, które uniemożliwiają jego poprawną pracę.
  2. serwis centralny stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe.
 11. W przypadku sprzedaży na rzecz przedsiębiorcy, Klient ponosi koszty bezpodstawnego zgłoszenia naprawy
 12. Do przyjęcia reklamacji i wykonania napraw gwarancyjnych uprawnione są wyłącznie autoryzowane punkty serwisowe. Lista punktów serwisowych dostępna jest pod numerem telefonu: 727 364 000
 13. Po stwierdzeniu usterki należy zadzwonić pod numer 727 364 000. Dalsze wskazówki otrzymają Państwo telefonicznie.
 14. Serwis centralny: Impall Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. K. Dział Serwisu, ul. Pojezierska 95 A w Łodzi, tel. (42) 640 30 13 wew. 116.
 15. Gwarant: Zimet Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Malinowa 1, 05-140 Jadwisin.